KRISZTUS.EU


Main Image    Jézus élete és szolgálata:

Jézus életéről és szolgálatáról az evangéliumokban a következő szakaszokat olvasd el:
Jézus fellépése és megkeresztelése
Jézus első, rövid galileai látogatása
Jézus júdeai szolgálata egy rövid galileai út megszakításával
Jézus nagyobb galileai szolgálata
Jézus utolsó igehirdetői útja (ezen belül útban Jeruzsálem felé)
Jézus utolsó hete Jeruzsálemben húsvétkorJézus fellépése és megkeresztelése
Keresztelő János megkezdi útkészítő igehirdetését (Mt. 3:1-12; Mk. 1:1-8; Lk. 3:1-18)
Jézus keresztsége Keresztelő János által, az Atya bizonyságtétele
(Mt. 3:13-17; Mk. 1:9-11; Lk. 3:21-22; Párh.: Kol. 2:12)
Keresztelő János bemutatja Őt a népnek (Jn. 1:6-7, 15-18)
Jézus megkísértése (Mt. 4:1-11; Mk. 1:12-13; Lk. 4:1-13)
János válasza a jeruzsálemi vizsgálóbizottságnak (Jn. 1:19-34)
Jézus visszatérése a pusztából a Jordánhoz: az első tanítványok csatlakozása (Jn. 1:35-52)


Jézus első, rövid galileai látogatása
Menyegző a galileai Kánában: Jézus első csodatette (Jn. 2:1-11)
Látogatás és néhány napi időzés Kapernaumban (Jn. 2:12)

Jézus júdeai szolgálata egy rövid galileai út megszakításával
Jeruzsálembe utazás (1. alkalommal) húsvétra (Jn. 2:13-25)
A templom első megtisztítása (Jn. 2:13-17)
Nikodémussal való beszélgetés (Jn. 3:1-21)
Júdeai tanítószolgálat (Jn. 3:22)
Jézus tanítványai keresztelnek (Jn. 4:2)
A farizeusok viszályt próbálnak szítani János és Jézus tanítványai között (Jn. 3:25-36)
Jézus második, rövidebb galileai tartózkodása (Jn. 4:3, 43)
Áthaladás Samárián, beszélgetés a samáriai asszonnyal, 2 napi időzés Sikárban (Jn. 4:4-43)
A galileai Kánában időzve a kapernaumi királyi ember fiát meggyógyítja (Jn. 4:46-54)
Ismét Jeruzsálemben (2. alkalommal), 29 húsvét (Jn. 5:1)
A bethesdai béna ember meggyógyítása szombatnapon. Jézus Nagytanács (szanhedrin) elé idézése és megölésének szándéka; Jézus bizonyságtétele előttük (Jn. 5:1-47)
Jézus visszatér Galileába, mikor tudomást szerzett Keresztelő János bebörtönzéséről
(Mt. 4:12; 14:3-5; Mk. 1:14; 6:17-20; Lk. 3:19-20)

Jézus nagyobb galileai szolgálata
Jézus tanít Galilea különböző helységeiben (Mt. 4:12; Mk. 1:14-15; Lk. 4:14-15)
Jézus elvetése Názáretben (Lk. 4:16-30)
Tanít és gyógyít Kapernaumban (Mt. 4:13-17; Mk. 1:21-37; Lk. 4:31-42)
A tisztátalan lélek kiűzése (Mk. 1:23-28; Lk. 4:33-37)
Simon anyósának meggyógyítása (Mt. 8:14-15; Mk. 1:29-31; Lk. 4:38-39)
Sok más beteg meggyógyítása (Lk. 4:40-41)
A csodálatos halfogás és a tanítványok elhívása igehirdetői szolgálatra (Mt. 4:18-22; Mk. 1:16-20; Lk. 5:1-11)
Jézus visszavonulása Kapernaumból, prédikál és gyógyít Galilea különböző helységeiben (Mt. 4:23-25; Mk. 1:38-39; Lk. 4:43-44)
A leprás meggyógyítása (Mt. 8:2-4; Mk. 1:40-45; Lk. 5:12-15)
Visszatérés Kapernaumba (Mk. 2:1-2)
A gutaütött lelki-testi meggyógyítása (Mt. 9:2-8; Mk. 2:3-12)
Lévi-Máté elhívása, a farizeusok ellenvetése és Jézus bizonyságtétele (Mt. 9:9-13; Mk. 2:13-17; Lk. 5:27-32)
Keresztelő János tanítványainak kérdése a böjtről és Jézus válasza (Mt. 9:14-17; Mk. 2:18-22; Lk. 5:33-39)
A tanítványok kalásztépése szombaton és Jézusnak az ezzel kapcsolatos ellenvetésre adott válasza
(Mt. 12:1-8; Mk. 2:23-28; Lk. 6:1-5)
A száradtkezű ember meggyógyítása szombatnapon a kapernaumi zsinagógában, a farizeusok haragja
(Mt. 12:9-14; Mk. 3:1-6; Lk. 6:6-11)
Sokak meggyógyítása (Mt. 12:15; Mk. 3:7-12)
Az Úr tanítványainak kiválasztása (Mt. 10:1-4; Mk. 3:13-19; Lk. 6:12-16)
A kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása (Mt. 8:5-13; Lk. 7:2-10)
A naini ifjú feltámasztása (Lk. 7:11-17)
Keresztelő János kérdése és Jézus válasza (Mt. 11:2-19; Lk. 7:18-35)
A hitetlen városok megfeddése (Mt. 11:20-24)
Vándorlás Galileában (Lk. 8:1-3)
Vita Jézus gyógyító erejének forrásáról: Jézus nyilatkozata ezzel kapcsolatban a Szentlélek elleni bűnről (Mt. 12:23-32; Mk. 3:22-30; Párh.: Lk. 11:14-23)
A jó és rossz fák gyümölcsei: tanítás a beszédről (Mt. 12:33-37)
A jelet kérők (Mt. 12:38-42; Párh.: Lk. 11:16)
A visszatérő gonosz lélek példázata (Mt. 12:43-45; Párh.: Lk. 11:24-26)
Jézus családjának törekvése, hogy elhívják szolgálatából a Megváltót (Mt. 12:46-50; Mk. 3:21; 31-35; Lk. 8:19-21)
Jézus felhívása a megfáradtaknak (Mt. 11:28-30)
Távozás a keleti partra, a szélvihar lecsendesítése (Mt. 8:23-27; Mk. 3:35-41; Lk. 8:22-25)
A gadarai utazás (Mt. 8:18, 23; Mk. 4:35-36; Lk. 8:22)
A gadarai ördöngösök meggyógyítása (Mt. 8:28-34; Mk. 5:1-20; Lk. 8:26-39)
Ismét a nyugati parton (Mt. 9:1)
Jairusz leányának feltámasztása (Mt. 9:18-19, 23-26; Mk. 5:22-24, 35-43; Lk. 8:41-42, 49-56)
A vérfolyásos asszony meggyógyítása (Mt. 9:20-22; Mk. 5:25-34; Lk. 8:43-48)
A két vak és a megszállott néma meggyógyítása (Mt. 9:27-34)
A magvető példázata (Mt. 13:3-23; Mk. 4:3-20; Lk. 8:4-15)
A búza és a konkoly példázata (Mt. 13:24-30, 36-43)
A magától növekedő vetés példázata (Mk. 4:26-29)
A mustármag példázata (Mt. 13:31-32; Mk. 4:31-32; Párh.: Lk. 13:18-19)
A kovász példázata (Mt. 13:33; Párh.: Lk. 13:20-21)
Az elrejtett kincs példázata (Mt. 13:44)
Az igazgyöngy példázata (Mt. 13:45-46)
A tengerbe vetett háló példázata (Mt. 13:47-50)
Annak a gazdának a példázata, aki ó-t és újat hoz elő tárházából (Mt. 13:52)
Jézus utolsó látogatása Názáretben, ismételt elutasítása (Mt. 13:54-58; Mk. 6:1-6)
A 12 tanítvány kiküldése első önálló missziószolgálatra (Mt. 10:5-42; Mk. 6:7-13; Lk. 9:1-6)
Keresztelő János halála (Mt. 14:1-12; Mk. 6:14-29; Lk. 9:7-9)
Jézus visszavonulása tanítványaival Betsaida vidékére (Mt. 14:13-14; Mk. 6:30-34; Lk. 9:10-11)
A kenyérszaporítás csodája (5000 férfi megvendégelése), és a királlyá kiáltás visszautasítása
(Mt. 14:15-21; Mk. 6:35-44; Lk. 9:12-17; Jn. 6:5-15)
A tanítványok viharba kerülnek a galileai tengeren való átkelésük közben, Jézus és Péter a tengeren jár (Mt. 14:22-33; Mk. 6:45-52; Jn. 6:16-21)
Kikötés Genezáret vidékén, sok beteg meggyógyítása (Mt. 14:34-36; Mk. 6:53-56)
Jézus találkozása és beszélgetése az őt kereső tömeggel a kapernaumi zsinagógában. A válság kialakulása: sokan elhagyják Jézust; Péter hűségnyilatkozata (Lk. 9:18-28; Jn. 6:22-71)
Jézus az élet kenyere (Jn. 6:30-63)
Párbeszéd a farizeusokkal a hagyományokról (Mt. 15:1-20; Mk. 7:1-23)
Visszavonulása Szíro-Föníciába a tanítványokkal; A kananeus asszony leányának meggyógyítása
(Mt. 15:21-28; Mk. 7:24-30)
Genezáret-tavának keleti partjára megy Jézus, a Tízváros vidékére, a gadarénusok földjére; a süket és nehezen szóló ember meggyógyítása (Mt. 15:29; Mk. 7:31-37)
Nagy tömeg egybegyülekezése: 4000 férfi megvendégelése három napi tanítás után (Mt. 15:30-38)
Áthajózás a nyugati partra, Magdala vidékére: a genezáreti síkság déli részére; a farizeusok jelkívánása (Mt. 15:39-16:4; Mk. 8:10-12)
Ismét utazás hajóval a keleti partra, a betsaidai vak meggyógyítása (Mk. 8:13-26)
Visszavonulás Caezárea-Filippi pogány vidékére, Péter vallomása és megbízatása; Jézus először szól haláláról és szenvedéseiről (Mt. 16:13-26; Mk. 8:27-38; Lk. 9:18-27)
Jézus elváltozása és megdicsőülése három tanítványa jelenlétében
(Mt. 17:1-13; Mk. 9:1-10; Lk. 9:28-36)
A holdkóros gyermek meggyógyítása (Mt. 17:14-21; Mk. 9:14-29; Lk. 9:37-42)
Visszatérés Galileába, Jézus másodszor szól szenvedéseiről (Mt. 17:22-23; Mk. 9:30-32; Lk. 9:43-45)
A két drahmaszedőkkel kapcsolatos párbeszéd és csodatétel Kapernaumban (Mt. 17:24-27)
Jézus feddése és tanítása tanítványai "ki a nagyobb" vitájával kapcsolatban
(Mt. 18:1-22; Mk. 9:33-50; Lk. 9:46-50)
A vitán belül a gyermekekről (Mt. 18:2-6; Mk. 9:36-37; Lk. 9:47-48)
A botránkozásokról (Mt. 18:7-10; Mk. 9:42-50; Párh.: Lk. 17:1-2)
Az elveszett juh példázata (Mt. 18:11-14; Párh.: Lk. 15:4-7)
A megbocsátásról (Mt. 18:15-22; Párh.: Lk. 17:3-4)
Az adós szolga példázata (Mt. 18:23-35)
Jézus látogatása Jeruzsálembe (3. alkalommal), bizonyságtétel, a sátoros ünnep közepe táján (nyolcnapos volt ez az ünnep), 30 őszén (okt.) (Jn. 7:1-53)
     Két nevezetes cselekedete ennél a látogatásnál:
    - A vakonszületett ember meggyógyítása (Jn. 9:1-41)
    - A házasságtörő nő esetével kapcsolatos állásfoglalása Jézusnak (Jn. 8:1-59)
    Ekkor elhangzó tanításai:
    - Jézus az élet vizének forrása (Jn. 7:37-39)
    - Jézus az élet világossága (Jn. 8:12; Párh.: 9:5; 12:46)
    - Jézus a jó pásztor (példázat) (Jn. 10:1-21)
     A jeruzsálemi vezetők Jézus elleni támadásai:
    - Szolgákat küldtek ki, hogy elfogják, de ezek annyira Jézus személye és tanításai hatása alá kerültek, hogy nem tudták végrehajtani a parancsot (Jn. 7:32:44-46)
    - Összehívták a Szanhedrint, hogy elítéljék Jézust: de ezt meghiúsította Nikodémus felszólalása
(Jn. 7:48-53)
    - Tőrbe akarták csalni a házasságtörő nő esete által (Jn. 8:3-6)
    - Határozatot hoztak, hogyha valaki Messiásnak vallja Jézust, azt ki kell közösíteni a helyi zsinagógából
(Jn. 9:22)

Jézus utolsó igehirdetői útja (ezen belül útban Jeruzsálem felé)
Visszatérés Galileába és indulás az utolsó útra Jeruzsálem felé (Mt. 19:1-2; Mk. 10:1; Lk. 9:51)
Egy samaritánus falu elutasítja Jézus szálláskeresését (Lk. 9:52-56)
Jézus válaszai az őt követni vágyóknak (Lk. 9:57-62)
A 70 tanítvány kiküldése (Lk. 10:1-12)
A tanítványok visszaérkezése (Lk. 10:17-24)
Jajkiáltások a hitetlen galileai városokra (Lk. 10:13-15)
Az irgalmas samaritánus példázata (Lk. 10:25-37)
Jézus Márta és Mária házánál (Lk. 10:38-42)
Rövid látogatás Jeruzsálemben (4. alkalommal) a templomszentelés ünnepén, 30 telén (Jn. 10:22-39)
Imádkozni tanítás a Miatyánk megismétlésével, (Lk. 11:1-4)
... és a kenyeret kérő barát példázatával (Lk. 11:5-13)
Ki által űzi ki Jézus az ördögöket? (Lk. 11:14-20)
Az erős fegyveres példázata (Mt. 12:29; Lk. 11:21-26; Mk. 3:27)
Jézus válasza az édesanyját magasztaló megjegyzésre (Lk. 11:29-36)
A jelkívánók megfeddése: Jónás jele (Lk. 11:29-36)
Jajkiáltások a farizeusok és az írástudók ellen (Lk. 11:37-54)
Intelmek és bátorítások Péreában az összesereglett tömegnek, a Hegyibeszéd számos tanításainak megismétlése (Lk. 12:1-12:58-59)
Ezen belül: egy ember Jézus segítségét kéri örökségmegosztási ügyben; Jézus elutasítja és elmondja a bolond gazdag példázatát (Lk. 12:13-35)
A menyegző példázata (Lk. 12:36-53; Párh.: Mt. 24:45-47)
Az eső- és a végidő jelei (Lk. 12:54-57)
Jézus kijelentése a Pilátus kegyetlenkedése által megölt emberekkel, és a siloámi szerencsétlenség áldozataival kapcsolatban (Lk. 13:1-5)
A terméketlen fügefa példázata (Lk. 13:6-9)
A 18 éve meggörbült asszony meggyógyítása szombatnapon, és az ezzel kapcsolatos párbeszéd
(Lk. 13:10-17)
A mustármag példázatának megismétlése (Lk. 13:18-19)
A kovász példázatának megismétlése (Lk. 13:20-21)
Válasz az "avagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek" kérdésre; ezzel kapcsolatos intelmek
(Lk. 13:22-30)
Jézus kijelentései azzal a hírrel kapcsolatban, hogy Heródes meg akarja öletni őt (Lk. 13:31-35)
     Jézus cselekedetei és tanításai egy főfarizeus házában szombatnapon:
    - A vízkóros ember meggyógyítása (Lk. 14:1-6)
    - A főhelyek válogatásával és a vendéghívás elveivel kapcsolatos tanácsai, és egy példázat
(Lk. 14:7-15)
    - A nagy vacsora példázata (Lk. 14:16-24)
    Tanítások az őt kísérő sokaságnak, követésének alapvető kívánalmairól (Lk. 14:25-34)
    Ezen belül a toronyépítő példázata (Lk. 14:28-30)
    A csatára készülődő király példázata (Lk. 14:31-32)
    A farizeusok és írástudók zúgolódása, mert Jézus fogadja a bűnösöket és a vámszedőket (Lk. 15:1-2)
     Válaszként elmond három példázatot:
    - Az elveszett juh példázata (Lk. 15:3-7)
    - Az elveszett drahma példázata (Lk. 15:8-10)
    - A tékozló fiú példázata (Lk. 15:11-32)
     További példázatok:
    - A hamis sáfár példázata (Lk. 16:1-13)
    - A gazdag és Lázár példázata (Lk. 16:14-31)
    Tanítások tanítványai számára (Lk. 17:1-10)
    A tíz bélpoklos meggyógyítása és hálátlansága az egy samaritánust kivéve (Lk. 17:11-19)
    Tanítások az Ő eljövetele mikéntjéről, Noé és Lót napjaira, esetére emlékeztetve (Lk. 17:20-37)
    Imádságra tanítás a hamis bíró és az özvegyasszony példázata által (Lk. 18:1-9)
    Példázat a farizeus és a vámszedő imájáról (Lk. 18:10-14)
    Kérdés a házassági elválásról (Mt. 19:1-12; Mk. 10:2-12)
    A kisgyermekek megáldása (Mt. 19:13-15; Mk. 10:13-16; Lk. 18:15-17)
    A gazdag ifjú esete (Mt. 19:16-24; Mk. 10:17-31; Lk. 18:18-27)
    A tanítványok ezzel kapcsolatos kérdése (Mt. 19:25-30; Lk. 18:28-30)
    A szőlőmunkások béréről szóló példázat (Mt. 20:1-16)
    Jézus harmadszor szól tanítványainak elárultatásáról, szenvedéseiről, haláláról
(Mt. 20:18-19; Mk. 10:32-34; Lk. 18:31-34)
    Lázár feltámasztása, Jézus sír (Jn. 11:1-46)
    A Szanhedrin tanácskozása ezután (Jn. 11:47-57)
    Utazás Efraimba (Jn. 11:54)
    A jerikói történések
     - A vakok meggyógyítása (Mt. 20:29-34; Mk. 10:46-52; Lk. 18:35-43)
     - A vámszedő Zákeus megtérése (Lk. 19:1-10)
     - A gírák példázata (Lk. 19:11-28)
    Jézus Mária Magdaléna általi megkenetése Simon farizeus házában, Bethániában, a jeruzsálemi bevonulás előtti napon, szombat este (Mt. 26:6-13; Mk. 14:3-9; Lk. 7:36-48; Jn. 12:2-8)
    Egy hitelező két adósának a példázata (Lk. 7:41-43)

Jézus utolsó hete Jeruzsálemben húsvétkor
Jézus messiáskirályként való bevonulása Jeruzsálembe, vasárnap (Mt. 21:1-11; Mk. 11:1-11; Lk. 19:29-44; Jn. 12:12-19)
     - A béke fejedelmeként szamárháton (Zak. 9:9; Mt. 21:7; Mk. 11:7 stb.)
     - Jézus sír és bánkódik Jeruzsálem felett (Lk. 19:41; Mt. 23:37-38)
    A templom újbóli megtisztítása, hétfő (Mt. 21:12-13; Mk. 11:15-17; Lk. 19:45-46)
    Gyógyítások a templomban (Mt. 21:14)
    János keresztsége honnan van? (Mt. 21:23-27; Mk. 11:27-33; Lk. 20:1-8)
    A görögök látni akarják Jézust (Jn. 12:20-36)
    A hitetlenségről (Jn. 12:37-50)
    A földbe esett, elhaló gabonamag példázata (Jn. 12:24-26)
    A fügefa megátkozása (Mt. 21:18-22; Mk. 11:12-14, 20-26)
    A szőlősgazda két fiának a példázata (Mt. 21:28-32)
    A gonosz szőlőmunkások példázata (Mt. 21:33-41; Mk. 12:1-9; Lk. 20:9-16)
    A király fiának menyegzője - példázat (Mt. 22:1-14)
    Kell-e a császárnak adót fizetni? (Mt. 22:15-22; Mk. 12:13-17; Lk. 20:20-26)
    A sadduceusok kérdése a feltámadásról (Mt. 22:23-33; Mk. 12:18-27; Lk. 20:27-40)
    A nagy parancsolat (Mt. 22:34-40; Mk. 12:28-34)
    Jézus kérdése a farizeusoktól, hogy ki a Krisztus? (Mt. 22:41-46; Mk. 12:35-37; Lk. 20:41-44)
    Nagy nyilvános vádbeszéd a farizeusok és írástudók ellen (Mt. 23; Mk. 12:38-40; Lk. 20:45-47)
    Az özvegyasszony két fillére (Mk. 12:41-44; Lk. 21:1-4)
    Jövendölés a jeruzsálemi templom pusztulásáról (Mt. 24:1-2; Mk. 13:1-2; Lk. 19:42-44; 21:5-6)
    Az Olajfák hegyén mondott nagy prófétikus beszéd (Mt. 24:3-51; Mk. 13:3-37; Lk. 21:7-36)
    A tíz szűz példázata (Mt. 25:1-13)
    A talentumok példázata (Mt. 25:14-30)
    Az ítélet napja (Mt. 25:31-46)
    Jézus újból szól haláláról (Mt. 26:1-2)
    Júdás tanácskozik a főpapokkal (Mt. 26:1-5, 14-16; Mk. 14:1-2, 10-11)
     - 30 ezüstpénzért elárulja Jézust (Mt. 26:15; Zak. 11:12; Lk. 22:1-6)

Vissza
JezusSzolgalata1


JezusSzolgalata2


JezusSzolgalata3


JezusSzolgalata4
JezusSzolgalata5