KRISZTUS.EU


Main Image    Jézus halála és feltámadása:

        Jézus passiótörténete: elfogatása, elítélése és kereszthalála

Az utolsó vacsora előkészítése (Mt. 26:17-19; Mk. 14:12-16; Lk. 22:7-13)
Letelepedés az utolsó vacsorához (Mt. 26:20; Mk. 14:17-18; Lk. 22:14-18)
Ki a nagyobb? Vetekedés a tanítványok között (Lk. 22:24-30)
Jézus megmossa a tanítványok lábát (Jn. 13:1-17)
Jézus jelzi, hogy a tanítványok közül egy valaki elárulja (Mt. 26:21-25; Mk. 14:18-21; Lk. 22:21-23; Jn. 13:21-30)
Az utolsó vacsora (páska) (Mt. 26:26-29; Mk. 14:22-25; Lk. 22:19-20; I. Kor. 11:23-29)
Jézus válasza Péter fogadkozására (Mt. 26:33-35; Mk. 14:29-31; Lk. 22:31-34; Jn. 13:36-38)
Jézus búcsúbeszédei a vacsora végén és útban a Gecsemáné kert felé:
    - Ő az út, az igazság és az élet; a Szentlélek ígéretéről (Jn. 14.)
    - A szőlőtő és a szőlővessző példázata (Jn. 15.)
    - A tanítványokra váró szenvedésekről és a vígasztaló Szentlélekről (Jn. 16.)
    - Jézus főpapi imája (Jn. 17.)
Jézus lelki haláltusája a Gecsemáné kertben (Mt. 26:36-46; Mk. 14:32-42; Lk. 22:39-46; Jn. 18:1)
Jézus elárulása és elfogatása (Mt. 26:47-56; Mk. 14:43-52; Lk. 22:47-53; Jn. 18:3-12)
A szolgának: Málkus fülének meggyógyítása (Lk. 22:50-51; neve: Jn. 18:10)
Jézus első kihallgatása Annásnál (Jn. 18:13-24)
Jézus második kihallgatása Kajafásnál (Jn. 18:24-28; Mt. 26:57-68; Mk. 14:53-65; Lk. 22:54, 63-65)
Péter megtagadja Jézust (Mt. 26:58, 69-75; Mk. 14:54, 66-72; Lk. 22:54-62; Jn. 18:15, 25-27)
Jézus Péterre tekint (Lk. 22:61)
Jézus harmadik kihallgatása a Főtanács, a Szanhedrin előtt péntek hajnalban (Mt. 27:1-2; Mk. 15:1; Lk. 22:66-23:1)
Jézus negyedik kihallgatása kora reggel Pilátus előtt (Mt. 27:2,11-14; Mk. 15:1-5; Lk. 23:1-5; Jn. 18:28-38)
Jézus ötödik kihallgatása Heródes előtt (Lk. 23:6-12)
Jézus hatodik kihallgatása ismét Pilátus előtt (Mt. 27:15-26; Mk. 15:6-15; Lk. 23:13-14; Jn. 18:39-19:16)
Pilátus négyszer ártatlannak mondja Jézust (Jn. 18:38; 19:4, 12, 14-15)
Pilátus felesége levélben kéri Jézus védelmét (Mt. 27:19)
Ennek ellenére halálra ítéli, mikor állását veszélyeztető kiáltások hangzanak el, mintegy 9 órakor
(Mt. 27:26-30; Mk. 15:16-20; Lk. 23:24; Jn. 19:6)
Pilátus mossa kezeit (Mt. 27:24)
Jézus töviskoronázása, gúnyolása, kínzása, ostorozása (Mt. 27:26-31; Mk. 15:16-20; Jn. 19:1-5)
Júdás hamis bánata (Mt. 27:3-10; Párh.: Csel. 1:16-20)
Júdás öngyilkossága (Mt. 27:5; Csel. 1:18)
Út a Golgotához (Mt. 27:31-33; Mk. 15:20-22; Lk. 23:26; Jn. 19:16-17)
Jézus szavai a sirató asszonyokhoz (Lk. 23:27-31)
Jézust kábítóitallal kínálják, amit nem fogad el (Mt. 27:34; Mk. 15:23)
A keresztre feszítés (Mt. 27:35; Mk. 15:24-28; Lk. 23:33; Jn. 19:17-18; Zsolt. 22:17)
Két latorral együtt feszítették meg (Mt. 27:38; Mk. 15:27-28; Lk. 23:33; Jn. 19:18; Ésa. 53:9, 12)
Köntösére sorsot vetnek (Mt. 27:35; Mk. 15:24; Jn. 19:23-24; Zsolt. 22:19)
Gúnyolják, szidalmazzák Jézust (Mt. 27:39-44; Mk. 15:29-32; Lk. 23:35-39)
A kereszt felirata (Mt. 27:37; Mk. 15:26; Lk. 23:38; Jn. 19:19-22)
 Jézus szavai a kereszten:
    - 1. A római katonákért (Lk. 23:34)
    - 2. A jobb latorhoz (Lk. 23:43)
    - 3. Édesanyjához (Jn. 19:26)
    - 4. Atyjához intézett szavai, lelki fájdalmát tükrözik (Mt. 27:46; Mk. 15:34; Zsolt. 22:1-13; Zsolt. 69:2-5, 15-16)
    - 5. Testi gyötrelme miatt (Jn. 19:28; Zsolt. 22:15-16; Zsolt. 69:4)
    - 6. A megváltás beteljesedésére vonatkozó kijelentése (Jn. 18:30)
    - 7. Életét Atyja kezébe helyezi (Lk. 23:46; Zsolt. 31:6)
    A latrok párbeszéde (Lk. 23:39-43)
Déltől sötétség borul a földre (Mt. 27:45; Mk. 15:33; Lk. 23:44)
Jézus kileheli lelkét és meghal a kereszten Niszán hó 14-én, du. 3 órakor (Mt. 27:50; Mk. 15:37;
Lk. 23:46; Jn. 19:30; Ésa. 53.; III. Móz. 23:5; I. Kor. 15:3; Zsolt. 22:2; Dán. 9:26; II. Móz. 12:18)
A templom kárpitja kettéhasad, földrengés, sok elhunyt feltámadása (Mt. 27:51-54; Mk. 15:38; Lk. 23:45; Párh.: II. Móz. 26:31; Zsid. 10:19-20)
A római százados vallomása (Mt. 27:54; Mk. 15:39; Lk. 23:47)
Egy ószövetségi prófécia beteljesülése: "Az ő csontja meg ne törettessék." (Jn. 19:31-36; II. Móz. 12:46)
Oldalának átszúrása is beteljesedett (Jn. 19:34-37; Zak. 12:10)
Temetés péntek naplemente előtt (Mt. 27:59-61; Mk. 15:46-47; Lk. 23:53; Jn. 19:39-42)
"Gazdagok mellé jutott kínos halál után." (Ésa. 53:9), ugyanis arimathiai József, jómódú, tanácsbeli férfiú helyezte saját sírjába (Mt. 27:59-60; Lk. 23:50-54)
Gondoskodás a sír őrzéséről a farizeusok kérésére (Mt. 27:62-66)
Szombaton Jézus nyugszik a sírban (Mt. 28:1; Mk. 16:1; Lk. 23:57; Jn. 19:42-20:1)

JezusHalalaJézus feltámadása
Fölindulás, az Úr angyala elhengeríti a követ a sír szájáról (Mt. 28:2-4)
Jézus vasárnap, a zsenge kéve bemutatásának ünnepén feltámad, mintegy első "zsenge" a halottak közül (Mt. 28:6; Mk. 16:6; Lk. 24:6; Jn. 20:16-17; I. Kor. 15:20, 23; Kol. 1:18; Jel. 1:5; III. Móz. 23:3-14)
A római katonák tanúskodása és elhallgattatása, ugyanis a papok lepénzelték őket (Mt. 28:4, 11-15)
Mária Magdaléna elfut az üres sírtól a tanítványokhoz (Jn. 20:1-2)
A többi asszony érkezése a sírhoz, az angyalok híradása (Mt. 28:5-8; Mk. 16:1-8; Lk. 24:1-9)
Mária Magdaléna visszaérkezik a sírhoz Péterrel és Jánossal (Jn. 20:3-10)
A tanítványok távozása után Mária Magdaléna találkozása Jézussal a sírnál (1.)
(Jn. 20:11-18; Mk. 16:9; I. Kor. 15:4)
A többi asszony útban visszafelé a sírtól találkozik Jézussal (2.) (Mt. 28:9-10)
A tanítványok hitetlensége (Mk. 16:11, 13)
Jézus megjelenik Péternek (3.) (Lk. 24:34; I. Kor. 15:5)
Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak (4.) (Mk. 16:12-13; Lk. 24:13-35)
Jézus megjelenik 10 tanítványnak, szemrehányása hitetlenségükért, Tamás nincs jelen (5.)
(Lk. 24:36; Jn. 20:19-25)
Jézus megjelenik nyolcadnapra a 11 tanítványnak; Tamásnak szóló bizonyságtétele (6.) (Jn. 20:26-29)
Jézus találkozása hét tanítvánnyal a galileai tónál (7.) (Jn. 21:1-24)
Ismét csodálatos halfogás és a vele kapcsolatos tanítások (Jn. 21:3-14)
Péternek megbocsát a többi tanítvány előtt, és visszahelyezi őt pásztori szolgálatába (Jn. 21:15-17)
Prófécia Péter és János további életcéljáról, szolgálatáról (Jn. 21:18-23)
Jézus megjelenése a tanítványoknak egy galileai hegyen (8.) (Mt. 28:16-20)
Jézus megjelenik több mint ötszáznak (9.) (I. Kor. 15:6)
Jézus megjelenik Jakabnak (10.) (I. Kor. 15:7)
Jézus utolsó megjelenése tanítványainak, és párbeszéde az Olajfák hegyén. Mennybemenetele és a kíséretéből visszamaradt angyalok kijelentése (11.) (Csel. 1:9-11; Mk. 16:19; Lk. 24:50-51)
     - Feltámadása után 40 napon át jelent meg Csel. 1:3)
     A megdicsőült Jézus megjelenései látomásban:
    - Istvánnak (12.) Csel. 7:55-56)
    - Pálnak (13.) (Csel. 26:13-18; 9:1-6; 22:6-10)
    - János apostolnak (14.) (Jel. 1:9-20)

A nagy misszióparancs: "Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében; tanítva nékik, hogy tartsák meg mindazt, amit parancsoltam néktek, és én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ámen!" (Mt. 28:19-20)


Vissza
JezusFeltamadas